Układ okresowy pierwiastków - strona chemiczna

Cena:243.00
Do koszyka

Encyklopedia wiedzy o pierwiastkach chemicznych. Zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim, nazwa po łacinie, symbol chemiczny, liczba atomowa (liczba porządkowa), odkrywca(y), rok odkrycia, masa atomowa, procentowy udział izotopów naturalnych oraz ich liczby masowe, konfiguracja elektronowa, struktura krystaliczna, zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze, twardość (w skali Mohsa), temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość w 0 i 20 stopniach Celsjusza, energia jonizacji, stopnie utlenienia, elektroujemność, promień atomowy, główne źródła pierwiastka, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny i wiele innych 
Uwagi:

 

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania chemii, na poziomie gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców: